از آنجا كه در اين آزمايشگاه جهت آزمايش‌هاي كشت به مراجعين ظرف جداگانه تحويل داده مي‌شود، نمونه‌هاي اين بخش بدون اتلاف وقت و ظرف كمتر از 1 ساعت كشت و انجام مي‌گردد.

مطابق ساير بخش‌هاي اين آزمايشگاه جهت واحد ميكروب شناسي نيز برنامه‌ي كنترل كيفي بسيار جامع و منسجمي براساس الزامات مرجع سلامت و ساير استانداردهاي آزمايشگاهي معتبر تهيه و تدوين شده كه به شكل روزانه توسط مسئول واحد ميكروب شناسي و مسئول كنترل اجرا و نظارت  مي‌گردد.