در این بخش روزانه تعداد فراوان کشت جهت شناسایی عفونتهای کلیه، مثانه - روده ها و ... توسط کارشناس مجرب انجام و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

این بخش شامل قسمت های باکتری شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی و آنالیز مایعات بیولوژیک می باشد.