این بخش مجهز به دستگاه MINICAP آخرین ابداع شرکت Sebia فرانسه در تکنولوژی کاپیلاری الکتروفورز می باشد. پیشرفته ترین روش و سیستم جداسازی هموگلوبین ها با توانایی بیش از 150 نوع واریانت مختلف هموگلوبین نظیر: Hb.A1c,A2,F,S,D,G,C,E,O  و تعیین نوع ایمونوگلوبولین های سرم و ادرار نظیر :IgG, IgG, IgM, Kappa, Lambda, k-free, L-free,…  را دارا می باشد .