• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)

خانم دکتر رضایی

خانم دکتر رضایی

خانم دکتر رضایی

پاتولوژیست

خانم دکتر رضایی

دکتر جلیلی