• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)

دکتر عباس مروتی

دکتر عباس مروتی

دکتر عباس مروتی

دکترای ویروس شناسی

دکتر عباس مروتی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد: میکروبیولوژی

دکتری: ویروس شناسی

تالیف کتاب:

1-راهنمای عملی واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) 

2-   مروری بر تکنیک های تعیین توالی نسل اول، دوم و سوم

3- اصول کاربردی آزمایشگاه میکروبیولوژی

4- آزمایشگاه ویروس شناسی بالینی 

5- پاپیلوما ویروس

6-سایتومگالویروس

ثبت اختراع:

1- ساخت کیت مولکولی هگزاپلگس پی سی آر برای تشخیص پاتوتایپ های اشرشیا کلی بر اساس سکانس های اختصاصی هر پاتوتایپ

2- ساخت کیت مولکولی پی سی آر جهت شناسایی ملکولی باکتری های عامل پریودنتایتیس

3- ساخت کیت مولکولی پی سی آر جهت شناسایی ملکولی باکتری ویبریو کلرا

4- ساخت کیت مولکولی پی سی آر جهت شناسایی ملکولی باکتری باسیلوس آنتراسیس ( به عنوان دارنده امتیاز)

5- ساخت کیت مولکولی پی سی آر جهت شناسایی ملکولی باکتری فرانسیسلا تولارنسیس ( به عنوان دارنده امتیاز)

سابقه کاری:

  1. 3 سال فعالیت مستمر در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تسنیم در دانشگاه علوم پزشکی ارتش از سال 1387-1390
  2. مسئول فنی شرکت آریا پرتو درمان از سال 1386- 1390
  3. مدیر بخش R&D و QC شرکت سیناکلون از سال 1390 تا سال 1393
  4. مشاور فنی آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی و آرایشی بهداشتی آریا آزما از سال 1387
  5. راه اندازی و انجام تست های مربوط به بخش تشخیص مولکولی بیماری های ویروسی و عفونی در آزمایشگاه رازی قم از مهر ماه سال 1392 تا 1398
  6. بازرس بخش مولکولی آزمایشگاههای بالینی اداره امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان قم سال 1396
  7. مدیر عامل شرکت دانش بنیان سامان ژن آراد 94 تا 99
  8. مسئول فنی شرکت سلامت آزمای حیکم کومه تا 1401
  9. کارشناس فنی و ارزیاب بخش مولکولی آزمایشگاههای همکار موادغذایی و آرایشی بهداشتی اداره کل استاندارد ایران
  10. مدیر بخش مولکولی آزمایشگاه دانش

سوابق آموزشی و تدریس:

 بیوتکنولوژی- باکتری شناسی - ویروس شناسی- مهندسی ژنتیک- ژنتیک مولکولی - بیوانفورماتیک

داوری در مجلات:

Journal of Pharmaceutical Research International- انگلستان

-داور مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا از بهار 1398

-داوری برای مجله  FoliaMedica کشور روسیه

 -داور علمی مجله بیولوژی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم از پائیز 1397

تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی دانشگاه زابل

همکاری در تدوین استاندارد:

1)روش افقی ﺑﺮاي تعیین گونهﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ- تشخیص اﻧﺘﺮوﭘﺎﺗﻮژﻧﻴﻚهای بالقوه وﻳﺒﺮﻳﻮ­ ﭘﺎراهمولیتیکوس، وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻛﻠﺮا و ویبریو ولنیفیکوس در اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم(1397) به شماره استاندارد 1-9667

2)آب و ته­نشست­های تشکیل­شده در آب- باکتری­های احیاکننده سولفات در اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم(1397) به شماره استاندارد 16691

مقالات چاپ شده و در دست چاپ:

1- Design of an improved Multiplex PCR method for Diagnosis of Enterohaemoraghic E.coli (EHEC) and Enteropathogic E.coli (EPEC) pathotypes

Mohammad Soleimani, Abbas Morovvati, Seyede Zohreh Hosseini, Mohammad Reza Zolfaghari

Gastroenterology and hepatology shahid beheshti university volume 5(impact 1.005)2012

2- Development and Comparison of Conventional PCR and SYBR green Real time PCR for Simultaneous detection of Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Tannerella forsythensis

Mohammad Soleimani; Mohammad Reza Zolfaghari; and Abbas Morovvati

Jundishapur Journal of Microbiology. 2013 October; 6(8): e6757, DOI: 10.5812/jjm.6757 (IF, JCR 2018 : 0.957)( CiteScore 2018 : 1.46)

3- Development and Application of an In-house Line Probe Assay for Hepatitis C Virus Genotyping

Keivan Majidzadeh, Abbas Morovvati, Mohammad Soleimani, Arash Ghalyanchi Langeroudi, Shahin Merat, Hossain Jabbari Hepatitis Monthly. 2013;13(4): e6767. DOI: 10.5812/hepatmon.6767. (IF, JCR 2018 : 1.578)( CiteScore 2019 : 3.8)

4- Emergence of a New Genotype of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus in Iran

Morovvati A, Ghalyanchi-Langeroudi A, Soleimani M, Mousavi-Nasab SD, Majidzadeh-A K

 Iranian Journal of Virology 2012;6(3): 24-29

5-Molecular Surveillance of Avian Influenza in Bird Parks of Tehran, Iran

Keyvan Majidzadeh , Arash Ghalyanchi-Langeroudi , Mohammad Soleimani , Vahid Karimi , Abbas Morovati

Iranian Journal of Veterinary Medicine - Issue: Iranian Journal of Veterinary Medicine (Volume: 6, Issue: 3)

6-Detection of Coxeilla brunetii in bulk tank milk samples from dairy bovine farms using nested-PCR in Qom, Iran, 2011

Ghalyanchi Langeroudi, A., Raees Babakhani, N., Zolfaghari, M.R., Majidzadeh, K.A., Morovvati, A., Soleimani, M. Iranian Journal of Veterinary Medicine (IJVM (2013), 7(3):207-211

7-Molecular Surveillance of Avian Influenza in Live Bird Market of Qom City in Iran

 Majidzadeh-A K, Soleimanidor M, Morovvati A, Karimi V, Ghalyanchi-Langeroudi A

 Iranian Journal of Virology 2012;6(4): 30-34

8-Biodegradation of Glyphosate herbicide by Salinicoccus spp isolated from the Qom Hoze-soltan Lake, Iran

Yaser Sharifi, Ahmad Ali Pourbabaei, Ali Javadi*, Mohammad Hossein Abdolmohammadi, Mehri Saffari, Abbas Morovvati

Environmental Health Engineering Research Center, Department of Environmental Health, Kerman University of Medical Sciences, Haft Bagh Highway, Kerman, Iran. 2015; 2 (1) :31-36

(impact factor:  )

9- Molecular and Serological Detection of Canine Distemper Virus (CDV) in Rural Dogs, Iran

Namroodi S, Rostami A, Majidzadeh-Ardebili K, Ghalyanchi-Langroudi A, Morovvati A

 Iranian Journal of Virology 2013;7(1&2): 37-43

10- Comparison the presence of exotoxin A, T, S isolated from clinical and environmental sample Pseudomonas aeruginosa in hospitals of Qom city

 Ali Javadi, Yaser Sharifi*, Rouhollah Khodadadian, Farzaneh Fakharian, Abbas Morovvati, Azadeh Abedzadeh, Fariba dastjani Farahani, Mehdi Rostami Rad

RESEARCH JOURNAL OF FISHERIES AND HYDROBIOLOGY, 10(10) June 2015, Pages: 709-713

11- Detection of exotoxin A, Y, T, U, S genes of Pseudomonas aeruginosa isolates were resistant to third-generation cephalosporins in clinical samples from admitted patients in hospitals of Qom city

Seyyed soheil aghaee, Ali Javadi, Yaser Sharifi, Abbas Morovvati

Muq.journal, Vol.10, No.1, March 2016

12-Prevalence of CTX-M Genes in Bacterial Strain Isolated from Patients Hospitalized in ICUs in The City of Qom, Iran

YaserSharifi, Abbas Morovvati, Azadeh Abedzadeh, Ali Javadi

J Med Bacteriol. Vol. 4, No. 3, 4 (2015): pp. 45-54 jmb.tums.ac.ir

13- Design and optimization of PCR assay for rapid detection of Enterotoxigenic coli (ETEC), and Enteroaggregative. coli (EAEC), E.coli pathotypes

Mohammad Soleimani, Ph.D., AbbasMorovvati *, Ali Javadi

Qom univ med sci j 2016;10(10):25-33

14- Rapid detection and Prevalence of cytomegalovirus in Infants under three weeks by PCR and REAL TIME PCR

Reza y, Ali Javadi, Abbas Morovvati, TalayehSeyed Shakeri

Scientific journal of ilam university medical science 09,2017

15-Detection of Arctic and European cluster of canine distemper virus in north and center of Iran

Somayeh Namroodi, Amir Rostami, Keyvan Majidzadeh-Ardebili*, Arash Ghalyanchi Langroudi, Abbas Morovvati, Veterinary Research Forum. 2015; 6 (3) 199 – 204(impact factor: ./723)

16- مروری بر روش های تشخیص آزمایشگاهی ویروس هپاتیت C

عباس مروتی*، سمیه دهقانی سانیج ،اشکان دیربازیان، هما آزادگان،شیما آقایی ،حسن وحیدی امامی

مجله بیولوژی کاربردی،دوره 10، شماره 34، پائیز 1398، صفحه 53-66

17-Isolation, Molecular detection and phylogenetic analysis of actinomycetes in Farming Salt Soils of Qom and the ability against some Antibiotic resistance Human Bacterial Pathogens

Zahar yosefi, Seyed Soheil Aghaei, Abbas Morovvati,Mohammad reza Zolfaghari

Qom Univ Med Sci J 2019;13(3):63-73.

18- Frequency toxin A, B associated diarrhea in disease based on Polymerase chain reaction and bacterial culture and Detection of Clostridium difficile

Zargar M, JavadiA, Morovvati A

Journal of Fasa University of Medical Sciences, Autumn 2019, Vol. 9, No. 3

19-Production and Characterization of Biosurfactant by Nocardia Species isolated form soil samples in Tehran

Hossein Rahdar; ali javadi; Mohamad Reza Pourmand; Javad Hamedi; Abbas Morovvati; Razieh Mohammadzadeh; Seyyed Saeed Eshraghi

Tenside Surfactants detergents,2021,58,1,74

20- سیستم CRISPR  از مواجه با یک توالی تکراری مرموز برای تکنولوژی تا ویرایش ژنوم

مجتبی سهرابی،حامد سلمانی،زهرا سادات منزوی،زهرا عبدالهی، سمیه دهقانی سانیج، عباس مروتی*

مجله بیولوژی کاربردی ،دوره 9، شماره 35،پاییز 1398 صفحه 1-24

21- Molecular diagnostic of periodontal Bacteria by PCR Method

Soleimani M, Zolfaghari MR, Morovvati A*

Journal of Fasa University of Medical Sciences | Autumn 2020 | Vol. 10 | No. 3

22- Drug Resistance Pattern of Toxigenic Clostridium difficileIsolated from Patients with Diarrhea to Conventional Therapeutic Drugs with Chronic

Zargar M, Mohammad Reza Ghadir, Javadi A, Morovvati A, Fariba Dastjani Farahani

(Qom Univ Med Sci J) 2020;13(11):13-23. http://journal.muq.ac.ir/article-1-2635-en.html

23-Synthesis and evaluation of antimicrobial activities of Gold and ZnO nanoparticles on Inhibiting the Mexab-Oprm Efflux Pump in Pseudomonas aeruginosa isolates

Rahmati Ali, Shakib Pegah, Javadi Ali, Morovvati Abbas, Marzben Abdolreza, Zolfaghari Mohammadreza

24- Rapid Homemade Reverse Transcriptase PCR detection and phylogenetic analysis for SARS-CoV-2 Based on E and M gene

 Abbas Morovvati, Ali Javadi, Somayeh Dehghani Sanij, Shima Molazadeh, Mohammadreza Zarei, Mina badakhsh, Zargar M

Journal of Fasa University of Medical Sciences,2022

25- Real-Time Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Method for Quantitative Salmonella Typhi Detection Based on ViaB Gene

M.Sohrab, K. Majidzadeh-A, A. Morovvati and M. Soleimani

Journal of Fasa University of Medical Sciences,2021,vol 12,no 2

26-Frequency of Tetracycline Resistance in Enterococcus Isolated from food

Homa Sadat Tabatabaei shirazani, Mohsen Zargar, Ashkan dirbaziyan, Abbas Morovvati,

Mehrdad Memariyan

27- Molecular design RealTIME LAMP Method rapid Diagnostic of Neisseria Meningitidis

Mohamad soleimani, abbas morovvati, Keyvan Majidzadeh

Folia Medica I 2021 I Vol. 63 I No. 2(ISI: /25-q3)

28- Development of a TaqMan REAL-TIME PCR assay for quantitative detection of Neisseria meningitidis

Zakieh Ghadimi, Keivan Majidzadeh-A, Abbas Morovvati, Mohammad Soleimani*

29-Comparison of loop-mediated isothermal amplification (LAMP), Real Time PCR and optimization of In-house PCR Assay for Rapid Detection of Canine parvovirus type 2 and Phylogenetic analysis

Abbas Morovvati, Hadi Keyvanfar, Taghi Zahraei Salehi, Seyed Dawood Mousavi Nasab, Mohsen Zargar

30- Frequency of hyl, cylA, sprE and PAIs genes in Enterococci isolated from Hospitals

Maliheh Raghibi, Seyed Soheil Aghaei, Abbas Morovvati, Ashkan Dirbaziyan, Ali Javadi, Mohsen Zargar*

31- Molecular phylogenetic analysis of a canine parvovirus strains circulating in IRAN

Abbas Morovvati, Hadi Keyvanfar, Taghi Zahraei Salehi, Seyed Dawood Mousavi Nasab, Mohsen Zargar

Iranian journal of virology2021;15(2):40-45

32- evaluation of Anti-biofilm Potential of Biosurfactant Extracted from Nocardia Species

Ali Javadi, Mohamad Reza Pourmand, Javad Hamedi, Fatemeh Gharebaghi, Zohre Baseri, Abbas Morovvati, Razieh Mohammadzadeh, Seyyed Saeed Eshraghi

Folia Medica,2021, 63(3):392-9

33-detection of SARS-CoV-2 by Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP)                                                                                                                                            

34-Design of polymerase chain reaction method for the detection of Bartonella quintana bacteria in patients with negative blood culture endocarditis

 Iranian Journal of Pathology

35-diagnostic of Canine Parvovirus type2 by designed multiple method and genetic characterization in Iran

Abbas Morovvati, Hadi Keyvanfar, taghi zahraei salehi, Seyed Dawood Mousavi Nasab, mohsen Zargar

Archives of Razi Institute