• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)
برگزاری دوره آموزشی مشتری مداری (رفتار شناسی)

برگزاری دوره آموزشی مشتری مداری (رفتار شناسی)

عنوان دوره آموزشی: مشتری مداری

گروه هدف: پرسنل محترم بخشهای پذیرش، صندوق، جوابدهی، نمونه گیری، اسناد پزشکی، مرکز تماس و مارکتینگ