• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)
برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای پرسنل بخشهای مختلف

برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای پرسنل بخشهای مختلف

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش، جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات، به روز رسانی دانش پرسنل و با هدف رعایت استاندارهای تکریم ارباب رجوع، اقدام به برگزاری دوره های متعدد آموزشی نموده است.

برگزاری دوره آموزشی مشتری مداری (رفتار شناسی)

برگزاری دوره آموزشی مشتری مداری (رفتار شناسی)

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش، جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات، به روز رسانی دانش پرسنل و با هدف رعایت استاندارهای تکریم ارباب رجوع اقدام به برگزاری دوره آموزشی زیر نموده است:

برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای مدیران و پرسنل آزمایشگاه

برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای مدیران و پرسنل آزمایشگاه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش، جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات، به روز رسانی دانش پرسنل و با هدف رعایت استاندارهای تکریم ارباب رجوع اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نموده است: