• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)
برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای پرسنل بخشهای مختلف

برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای پرسنل بخشهای مختلف

گروه آزمایشگاهی دانا متشکل از آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش و آزمایشگاه تشخیص طبی نوین، جهت ارتقاء سطح...

برگزاری دوره آموزشی مشتری مداری (رفتار شناسی)

برگزاری دوره آموزشی مشتری مداری (رفتار شناسی)

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش، جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات، به روز رسانی دانش پرسنل و با هدف رعایت استاندارهای تکریم ارباب رجوع اقدام به برگزاری دوره آموزشی زیر نموده است: